روال زندگی روزانه در خانه زنان چگونه است ؟ه

خانه زنان خانه ای است که در آن زنان و کودکان دیگری هم زندگی می کنند . به زنان با فرزند یک اتاق به تنهایی داده می شود . اتاق پذیرایی برای همه ساکنان این خانه آزاد و به شکل مشترک استفاده می شود . زنان با فرزند و زنان بدون بچه خود مسئول تآمین وتغذیه روزانه هستند. مسئولیت کودکان با مادرانشان است