چه کمکهایی من در خانه زنان دریافت می کنم ؟

کارکنان خانه زنان در طول اقامت زنان و کودکانشان در این خانه در همه ی موارد و مشکلات آنها را کمک و یاری می کنند، به عنوان مثال: مسائل و اموراداری ، پیدا کردن خانه جدید ، مسائل مربوط به اقامت و غیره ..... در مشاورت و گفتگوهایی که بطور مرتب با کارکنان این خانه صورت میگیرد ، زنان می توانند از مسائل و مشکلاتشان و تجاربشان سخن بگویند و برنامه های آینده شان و شکل زندگی جدید را در میان بگذارند . شکل کمک و یاری بر اساس خواسته های زنان کمک جو است .